Конкурс з відбору аудитора 2021

Критерії відбору

 

суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство»

 Суб’єкт аудиторської діяльності може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» (далі – Товариство), якщо він відповідає наступним критеріям:

                Суб’єкт аудиторської діяльності включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", та його діяльність відповідає вимогам Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон про аудит).

                Досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності та ключового партнера з аудиту, який безпосередньо залучатиметься для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки, складає не менше трьох років.

                У суб'єкта аудиторської діяльності, його керівника та/або аудиторів, які працюють в суб'єкті аудиторської діяльності (за основним місцем роботи або за сумісництвом), відсутні будь-які стягнення, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

                Суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються для проведення аудиту фінансової звітності, є незалежними від Товариства.

                Суб’єкт аудиторської діяльності виконує вимоги Закону про аудит щодо встановлення винагороди за послуги з обов'язкового аудиту, дотримання обмежень до надання послуг, які не пов'язані з обов'язковим аудитом, та тривалості періоду надання послуг з обов'язкового аудиту.

                За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15% загальної суми доходу суб'єкта аудиторської діяльності від надання аудиторських послуг.

               В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи працює не менше п`яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

               Ціна послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, запропонована суб’єктом аудиторської діяльності, є однією з двох найнижчих серед усіх конкурсних пропозицій, поданих Товариству суб’єктами аудиторської діяльності.

               Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України.

               Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.

               Відсутність обмежень щодо надання послуг, що передбачені статтею 27 Закону про аудит.

 

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство»

 1.            Загальні положення

1.1.    Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (далі - Порядок) розроблений на виконання Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон про аудит), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та іншого чинного законодавства України.

1.2.    Цей Порядок визначає процедуру проведення Приватним акціонерним товариством «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» (далі - Товариство) конкурсу з відбору субєкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству (далі - Конкурс).

1.3.    Відповідальність за організацію проведення Конкурсу покладається на Керівництво Товариства.

1.4.    Терміни, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються відповідно до Закону про аудит.

2.            Етапи проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства.

2.2. Конкурс проводиться за наступними етапами:

1)                     Оприлюднення Товариством порядку проведення Конкурсу, критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності та інших документів, що складають конкурсну документацію, на офіційному сайті Товариства.

2)                     Збір та перевірка конкурсних пропозицій, які надійшли від суб’єктів аудиторської діяльності.

3)                           Оцінка Керівництвом Товариства конкурсних пропозицій, поданих суб’єктами аудиторської діяльності.

4)                        Складання Звіту про проведення конкурсу, у тому числі рекомендації для Наглядової ради щодо вибору суб’єкта аудиторської діяльності з числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у Конкурсі.

2.3. Повідомлення суб'єктів аудиторської діяльності про результати Конкурсу направляються засобами електронної пошти, вказаної такими суб'єктом аудиторської діяльності у конкурсній пропозиції.

2.4. Товариство може відмінити Конкурс на будь-якому етапі або визнати його таким, що не відбувся.

3.            Призначення суб’єкта аудиторської діяльності

3.1. Керівництво Товариства розглядає та оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими Товариством критеріями відбору. До уваги береться інформація щодо контролю якості послуг та ділової репутації, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі.

3.2. За результатами розгляду поданих конкурсних пропозицій Керівництво Товариства складає Звіт про проведення конкурсу, надає Наглядовій раді вказаний звіт, у тому числі рекомендації щодо вибору суб’єкта аудиторської діяльності з числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у Конкурсі та відповідають встановленим критеріям відбору.

3.3. Наглядова Рада Товариства приймає рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

4.            Заключні положення

4.1. Цей Порядок набирає чинності з моменту його затвердження рішенням Наглядової ради Товариства та є чинним до моменту його скасування або до прийняття нового внутрішнього документу, який регулює аналогічні питання, в порядку, встановленому статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

4.2. У разі невідповідності будь-якої частини Порядку законодавству України, в тому числі в зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів або удосконалення чинних, Порядок буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України.

4.3. Перегляд документу відбувається в разі внесення змін у законодавстві або в разі зміни критеріїв/ процедур Товариства. Зміни затверджуються рішенням Наглядової ради Товариства.


Документація конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності,

який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство»

м. Львів                                                2020 рік


Загальні положення

1

Інформація про замовника

 

1.1

повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство»

1.2

місцезнаходження

79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд.2 «А»

1.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Головний бухгалтер Галінська О. 

тел. (067) 700 92 90

2

Інформація про предмет закупівлі

 

2.1

назва предмета закупівлі

Бухгалтерські та аудиторські послуги Проведення обов’язкового аудиту повного комплекту фінансової звітності Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за стандартами МСФЗ за 2020 рік з наданням аудиторських звітів згідно вимог ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та у відповідності до МСА.

2.2

строк надання послуг

Послуги мають бути надані не пізніше ніж 27 квітня 2021 року).

2.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

79066, м. Львів

- підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» з метою надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 

 

 

3

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну конкурсної пропозиції

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

 

4

Інформація про мову, якою повинно бути складено конкурсну пропозицію

Конкурсна пропозиція має бути складена українською мовою

Інструкція з підготовки конкурсної пропозиції

1

Спосіб подання конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція подається в електронному вигляді на адресу: tov.pep@gmail.com не пізніше 18:00 годин 05.03.2021 року. В конкурсній пропозиції обов’язково має бути вказано вартість у розрізі послуг.

Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

2

Зміст конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція повинна включати наступну інформацію та документи:

1. Інформацію про суб’єкта аудиторської діяльності, що має включати відомості про:

а) повне найменування суб’єкта аудиторської діяльності та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

б) включення суб’єкта аудиторської діяльності до окремого розділу Реєстру аудиторів (з наданням копії підтверджуючого документу);

в) досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки;

г) аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; д) кількість штатних кваліфікованих працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

е) відсутність (наявність) в суб’єкті аудиторської діяльності, її керівника та/або аудиторів, які працюють в суб’єкті аудиторської діяльності (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;

з) факт надання банку послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 Закону про аудит, за фінансовий рік, який передує звітному року, що перевіряється, та за звітний рік, що перевіряється (за наявності).

2. Підтвердження, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

3. Комерційну пропозицію щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:

- розрахунок вартості послуг.

- строк надання послуг (орієнтовний графік проведення аудиту, але термін завершення надання послуг - не пізніше ніж 10 квітня 2021 року).

4. Результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктом аудиторської діяльності.

5. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

3

Критерії відбору учасників

Суб’єкт аудиторської діяльності може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності банку, якщо він відповідає наступним критеріям:

             Суб’єкт аудиторської діяльності включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", та його діяльність відповідає вимогам Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон про аудит).

 

             Досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності та ключового партнера з аудиту, який безпосередньо залучатиметься для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки, складає не менше трьох років.

 

             У суб'єкта аудиторської діяльності, його керівника та/або аудиторів, які працюють в суб'єкті аудиторської діяльності (за основним місцем роботи або за сумісництвом), відсутні будь-які стягнення, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

 

             Суб'єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються для проведення аудиту фінансової звітності, є незалежними від Товариства.

 

             Суб’єкт аудиторської діяльності виконує вимоги Закону про аудит щодо встановлення винагороди за послуги з обов'язкового аудиту, дотримання обмежень до надання послуг, які не пов'язані з обов'язковим аудитом, та тривалості періоду надання послуг з обов'язкового аудиту.

 

             За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15% загальної суми доходу суб'єкта аудиторської діяльності від надання аудиторських послуг.

             В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи працює не менше п`яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

             Ціна послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, запропонована суб’єктом аудиторської діяльності, є однією з найнижчих серед усіх конкурсних пропозицій, поданих Товариству суб’єктами аудиторської діяльності.

             Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України.

             Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.

             Відсутність обмежень щодо надання послуг, що передбачені статтею 27 Закону про аудит.

Подання, розкриття та відхилення конкурсної пропозиції

1

Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції

Не пізніше 18:00 годин 05 березня 2021 року.

2

Дата та час розкриття конкурсних пропозицій

10:00 годин  09 березня 2021 року

3

Відхилення конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник:

- не відповідає встановленим критеріям відбору;

- не надав документи, передбачені цією конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації.

Інформація про відхилення конкурсної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення надсилається учаснику, конкурсна пропозиція якого відхилена.

Інша інформація

1

Відміна замовником закупівлі чи визнання її такою, що не відбулася

Замовник відміняє закупівлю в разі:

-  відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг;

Замовник має право визнати закупівлю такою, що не відбулася, у разі:

- якщо ціна найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну закупівлі або визнання її такою, що не відбулася, надсилається усім учасникам протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення.

2

Переговори

Замовник залишає за собою право на:

• проведення переговорів з учасниками з метою досягнення найбільш вигідних для себе умов;

• прийняття конкурсної пропозиції без проведення переговорів.